Home > Huis en hypotheek > Wanneer is een beroep op een financieringsvoorbehoud goed gedocumenteerd?
Wanneer is een beroep op een financieringsvoorbehoud goed gedocumenteerd?

Wanneer is een beroep op een financieringsvoorbehoud goed gedocumenteerd?

Een financieringsvoorbehoud houdt in dat de koopovereenkomst door de koper kan worden ontbonden, indien op een overeengekomen datum de koper voor financiering van de woning geen hypothecaire geldlening of offerte van een erkende geldverstrekkende instelling heeft verkregen.  In de NVM-koopakte is opgenomen dat de koper bij het beroep op het financieringsvoorbehoud in ieder geval drie schriftelijke afwijzingen dient te overleggen. De mededeling dient volgens de NVM-koopakte ‘goed gedocumenteerd’ plaats te vinden. Wat onder ‘goed gedocumenteerd’ wordt verstaan is volgens de NVM-toelichting afhankelijk van de inhoud van de ontbindende voorwaarde. Doorslaggevend is dat de wederpartij een beeld kan vormen of terecht een beroep op het financieringsvoorbehoud wordt gedaan. De koper dient in ieder geval afschriften van de afwijzing met het bericht mee te sturen. Of enkel het versturen van afschriften van de afwijzing voldoende is, zal mede afhankelijk zijn van de inhoud van de afwijzing.

In een uitspraak van 16 april 2014 heeft de Rechtbank  Noord-Nederland een oordeel gegeven ten aanzien van de vraag of de koper terecht een beroep deed op het financieringsvoorbehoud. In deze zaak had de koper drie afwijzingen overlegd aan verkoper. De rechtbank overweegt dat met de overlegging van uitsluitend drie afwijzingen alleen kan worden volstaan als daaruit ook voldoende blijkt dat een reële aanvraag is ingediend. Indien de afwijzingen hierover geen duidelijkheid verschaffen, dient een kopie van de aanvraag deel uit te maken van de stukken die met de mededeling mee worden gestuurd. Doordat in de onderhavige casus niet alle afwijzingen gemotiveerd waren, had het op de weg van de gedaagden gelegen om, naast het drietal afwijzingsbrieven, een kopie van het daaraan ter grondslag liggende aanvra(a)g(en) aan verkoper ter beschikking te stellen. Het gaat er volgens de rechtbank om dat de verkoper een oordeel moet kunnen vormen of koper een reële aanvraag heeft ingediend en of koper terecht een beroep op het financieringsvoorbehoud heeft gedaan. Nu de koper slechts drie afwijzingsbrieven had overlegd, oordeelt de rechter dat koper zich niet op de ontbindende voorwaarde kan beroepen. Het achteraf nader motiveren van de afwijzingen kan volgens de rechtbank niet leiden tot een geldig beroep op het financieringsvoorbehoud, omdat de termijn voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud reeds was verstreken.

Deze uitspraak leert dat het enkel overleggen van drie afwijzingsbrieven niet in alle gevallen leidt tot een geldig beroep op het financieringsvoorbehoud. Het is raadzaam om bij een beroep op het financieringsvoorbehoud naast de afwijzingsbrieven tevens de onderliggende aanvragen te verstrekken aan de verkoper. Volgens de rechtbank kon het ongeldige beroep op het financieringsvoorbehoud na het verstrijken van de termijn voor het inroepen van het financieringsvoorbehoud niet hersteld worden.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen