Home > Algemeen > Verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor woonzorgwoningen
Verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor woonzorgwoningen

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor woonzorgwoningen

Op 1 januari 2012 is een tweede lid aan artikel 14 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer toegevoegd, wat regelt dat voor de verkrijging van een woning een verlaagd overdrachtsbelasting-tarief van 2% geldt. Voor andere registergoederen dan woningen, geldt nog het tarief van 6%.

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat een onroerende zaak die ten tijde van de juridische overdracht de bestemming “wonen (maatschappelijke woonzorg)” heeft en bestemd is voor gebruik als een verzorgingsinstelling niet voor het verlaagde tarief in aanmerking komt (RBDHA:2014:5655).

De casus is als volgt. Koper verkrijgt in 2013 een onroerende zaak. In verband met de voorgenomen verbouwing is voorafgaand aan de levering een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen voor de verbouwing en de wijziging van de bestemming van “kantoor” naar “wonen (maatschappelijke woonzorg)”. Na de levering worden woningen gerealiseerd voor mensen met dementie. Koper doet aangifte naar het verlaagde tarief van 2%. De inspecteur stelt echter dat koper geen woningen heeft verkregen, zodat het tarief van 6% van toepassing is.

Om voor het verlaagde tarief in aanmerking te komen, dient de onroerende zaak op het moment van juridische levering naar zijn aard bestemd zijn voor bewoning. Bij twijfel is onder andere van belang of de gemeente aan de onroerende zaak een woonbestemming heeft gegeven (TK 33003, nummer 3, bladzijde 115). Uit de Parlementaire Geschiedenis blijkt dat een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als een verpleeg- of verzorgingsinstelling of ziekenhuis niet als woning aangemerkt mag worden voor de overdrachtsbelasting, zodat het tarief van 6% van toepassing is. De Rechtbank is van oordeel dat op basis van de overgelegde stukken niet vastgesteld kan worden dat de onroerende zaak op het moment van juridische levering naar zijn aard bestemd was voor bewoning.

Tegen de uitspraak van de Rechtbank is hoger beroep ingesteld.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen