Home > Huwelijk en Relatie > Aanstaande ex-partner bleef erfgename
Aanstaande ex-partner bleef erfgename

Aanstaande ex-partner bleef erfgename

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot het erfrecht. Hierbij ging het om een gehuwde man en vrouw, die zich tot een notaris hadden gewend voor een echtscheiding. De notaris had diverse conceptstukken opgesteld, maar aangezien partijen geen overeenstemming kregen over de gevolgen van de scheiding, heeft de man zich tot een advocaat gewend met het verzoek een verzoekschrift echtscheiding in te dienen. De advocaat had een verzoekschrift echtscheiding opgesteld, maar was nog in afwachting van diverse uittreksels. Kort daarna heeft de man zichzelf van het leven beroofd. De broer en vader van de man stellen dat zij de erfgenamen van de man zijn, aangezien partijen materieel in een scheidingsprocedure waren verwikkeld (waarvoor dus nog geen verzoekschrift was ingediend bij de Rechtbank). De vrouw stelt dat zij erfgename is, aangezien er nog geen sprake is van een formele echtscheiding of scheiding van tafel en bed of een verzoek daartoe.

De man had een testament laten opstellen tijdens het huwelijk waarin was bepaald dat zijn vrouw zijn enig erfgename was. Daaraan was de volgende voorwaarde verbonden:

“Indien ten tijde van mijn overlijden echtscheiding of scheiding van tafel en bed is uitgesproken of indien een verzoek  daartoe is gedaan, vervallen alle beschikkingen ten behoeve van mijn genoemde echtgenote”.

Het geschil betreft hier de uitleg van het begrip ‘verzoek’, waarover de broer en vader van de man enerzijds en de vrouw van de man anderzijds twisten. De vrouw gaat hierbij uit van de uitleg dat sprake is van een verzoek indien dit bij de Rechtbank is ingediend. De vader en broer van de man stellen dat de wenst tot echtscheiding van de man, alsmede het zich tot een advocaat wenden, voldoende is voor het aannemen dat sprake is van een verzoek. De man heeft immers de advocaat verzocht tot het indienen van een echtscheidingsverzoek.

Voor de uitleg van de bepaling van het testament dient te worden gelet op de verhoudingen die het testament wenst te regelen, aldus de Rechtbank. Daarnaast stelt de Rechtbank dat dient te worden gekeken naar de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt. Verklaringen die niet in het testament staan opgenomen kunnen slechts worden gebruikt indien het testament zonder deze verklaringen niet duidelijk is.

De kantonrechter in deze kwestie stelt dat het duidelijk is welke verhoudingen de man heeft willen regelen met het testament en onder welke omstandigheden dit is gebeurd. De man heeft tijdens het huwelijk zijn echtgenote benoemd tot enig erfgenaam en niet zijn vader en broer. Hiermee heeft hij de verhouding tussen zijn nalatenschap en echtgenote willen regelen. Er is niet gesteld of gebleken dat sprake is van een onduidelijkheid in het testament, waardoor moet worden uitgegaan van andere verklaringen, zoals bijvoorbeeld de wens van de man om te scheiden. Daar komt bij dat met het doen van een verzoek in Burgerlijk Wetboek 1 veelal wordt bedoeld het indienen van het verzoek bij de Rechtbank.

Nu de Rechtbank uitsluitsel had gegeven over de uitleg van het begrip ‘verzoek’, zoals genoemd in het testament, bleef de vrouw enig erfgenaam van de man. Dit ondanks dat partijen de wens tot echtscheiding hadden.

Indien u in een echtscheidingsprocedure bent verwikkeld, is het altijd raadzaam om uw testament aan te passen. Op die manier legt u duidelijk vast wie uw erfgenamen zijn. Ook kunt u dan tegelijk de bepaling opnemen betreffende de voogdij en het bewind over uw kinderen. Verder kan het van belang zijn om een regeling te treffen dat voorkomt dat uw vermogen via uw kinderen uiteindelijk bij uw ex-echtgeno(o)t(e) terecht komt. Ons notariaat is u voor deze zaken graag van dienst.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen