Home > Erf- en schenkbelasting > Uitstel erfbelasting broer/zus
Uitstel erfbelasting broer/zus

Uitstel erfbelasting broer/zus

Vanaf 1 januari 2014 kan voor een periode van 5 jaar uitstel van de betaling van erfbelasting worden aangevraagd door een broer of zus van de overledene als deze broer/zus een eigen woning erft en er geen liquide middelen zijn om de erfbelasting te voldoen. Aan deze uitstelregeling worden de volgende cumulatieve voorwaarden gesteld:

 1. de broer/zus beschikt over onvoldoende liquide middelen om de belastingaanslag binnen de betalingstermijn te betalen;
 2. de belastingplichtige is een broer of zus van de overledene en wettelijk erfgenaam;
 3.  de woning was voor de overledene en diens broer/zus een eigen woning als bedoeld in artikel 3:111 van de Wet Inkomstenbelasting 2001;
 4. de broer/zus stond op 1 januari 2010 samen met de overledene op het adres van die woning in de basisregistratie personen ingeschreven;
 5. de broer/zus stond tot het tijdstip van het overlijden gedurende een aaneengesloten periode van tenminste vijf jaren samen met de overledene op het adres van die woning in de    basisregistratie personen ingeschreven;
 6. door de broer/zus moet zekerheid worden gesteld naar de belastingdienst toe voor de voldoening van de uitgestelde erfbelasting, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek op de woning.

Het uitstel wordt beëindigd:

 1. na verloop van vijf jaar na het overlijden;
 2. bij verhuizing van broer/zus;
 3. ingeval van faillissement van broer/zus;
 4. als de schuldsanering natuurlijke personen ten aanzien van broer/zus van toepassing is.

 Het uitstel van betaling wordt rentedragend verleend.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen